Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění

Pokud v souvislosti s utrpěným zraněním při  dopravní nehodě, pracovním úrazu případně jiném poškození zdraví přetrvávají i po vyléčení trvalé následky, pak má poškozený nárok na náhradu ztížení společenského uplatnění (ZSU). § 2958 Nového občanského zákoníku stanovuje, že se má poškozenému plně nahradit ztížení společenského uplatnění peněžitou náhradou, pokud mu vznikla překážka lepší budoucnosti v souvislosti s poškozením jeho zdraví.V případech, kdy nelze výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.U ZSU se odškodňuje trvalá škoda na zdraví s nepříznivým vlivem na uplatnění poškozeného v dalším soukromém i společenském životě s ohledem na výkon původního zaměstnání, vzdělávání, rodinné, kulturní, zájmové i politické aktivity.

Nárok za ztížení společenského uplatnění lze uplatnit až po ustálení zdravotního stavu poškozeného, což bývá zpravidla jeden rok poté, kdy došlo ke škodní události. Promlčecí doba je 3 roky od okamžiku, kdy bylo možné poprvé nárok na ZSU uplatnit. Často se mylně považuje začátek promlčení doby okamžik incidentu, při kterém došlo ke zdravotní újmě. Při komplikovanější léčbě ve více medicínských oborech se považuje ustálení zdravotního stavu doba, kdy je ukončena poslední léčba zranění za předpokladu stabilního stavu všech předchozích zranění.

Pro ohodnocení stupně ztížení společenského uplatnění a kalkulaci výsledné částky se v současné době využívá Metodika k odškodňování nemajetkových újem publikovaná na stránkách Nejvyššího soudu. Metodika je rozdělena do těchto devíti kapitol společenského uplatnění:

  1. Učení se a aplikace znalostí
  2. Všeobecné úkoly a požadavky
  3. Komunikace
  4. Pohyblivost
  5. Péče o sebe
  6. Život v domácnosti
  7. Mezilidská jednání a vztahy
  8. Hlavní oblasti života
  9. Život komunitní, sociální a občanský

Každá kapitola dále obsahuje položky, které dopodrobna popisují jednotlivé aktivity každé kapitoly.

Ztráta funkční schopnosti se hodnotí v rozsahu 0 až 100%, přičemž hodnota 0% znamená žádnou obtíž a hodnota 100% znamená úplnou obtíž. Při výsledné kalkulaci se váhují a sečítají jednotlivé položky všech devíti kapitol. Jako 100% náhradu za zmařený ale stále trvající lidský život při totálním vyřazení ze všech sfér společenského života se bere čtyřsetnásobek průměrné měsíční mzdy  v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.

V praxi nebývá obvyklé, že ošetřují nebo praktický lékař má dokonalé znalosti a zkušenosti s vypracováním posudku na ZSU. Jedná se především o to, že lékařům chybí zkušenosti a také to, že pro správné uplatnění a ohodnocení všech nároků poškozeného je třeba komplexní rozhled a přístup. Z těchto důvodů je nezbytné oslovit specialisty, kteří se touto problematikou zabývají dlouhodobě a mají na ni i příslušná oprávnění.

Jste v situaci, kdy máte nárok na odškodnění společenského uplatnění a nevíte, na koho se obrátit? Náš spolek Vám zajistí odborný posudek na ZSU u špičkových specialistů, kteří mají pro tuto činnost oprávnění. Neváhejte nás kontaktovat na kontaktním telefonu, zaslat SMS z žádostí o zpětné volání nebo vyplňte formulář níže.