Odškodnění pracovního úrazu

Odškodnění pracovního úrazu

Každý zaměstnavatel je dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  povinen se přihlásit k zákonnému pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zákonné pojištění se vztahuje na všechny zaměstnavatele, a to bez ohledu na počet zaměstnanců. Zaměstnavatel odpovídá za škodu bez ohledu na své zavinění a je tzv. objektivně odpovědný za vzniklou újmu. Odškodnění pracovního úrazu je pak v režii pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn.

Další spory vznikají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nejen o výši odškodného, ale i o vlastní existenci nároku na odškodné především z důvodu zpochybnění, že se jedná o pracovní úraz případně, že pracovní úraz vznikl z důvodu úplného či částečného zavinění zaměstnance. Rozhodně se nevyplatí porušovat bezpečnost práce, zaměstnanec tím riskuje pracovní úraz. Odškodnění v těchto případech není jednoduché získat, v případě nedodržení platných předpisů se situace zaměstnance komplikuje. Z těchto důvodů je nezbytná asistence subjektu zabývajícího se odškodněním pro získání všech zákonných nároků poškozeného a právě na tuto činnost se náš spolek zaměřuje.

Samostatnou kapitolou jsou pak nemoci z povolání, kde je nutné zajistit kvalitní odborné lékařské posudky a poměrně složitým procesem se domáhat svých zákonných nároků na odškodnění. I s touto záležitostí Vám rádi pomůžeme, pokud se na náš spolek s důvěrou obrátíte.

Též nás můžete najíř na nejvíce používaných platformách jako je Instagram, TikTok, Youtube a Spotify.

 

Vaše nároky při odškodnění pracovního úrazu:

 • náhrada za způsobenou bolest – bolestné,
 • náhrada za ztížení společenského uplatnění a vzniklých trvalých následků,
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti,
 • náhrada účelných nákladů spojených s léčbou (např. parkovné, cestovné k lékařům, zdravotní pomůcky, poplatky za léčebné pobyty, atd.),
 • náhrada účelně vynaložených nákladů za ošetřovatelskou péči, a to i v případě jejího poskytnutí ze strany příbuzných nebo přátel bezplatně,
 • v případě úmrtí blízkého člověka náhrada tzv. duševních útrap, uhrazení nákladů na pohřeb, náklady na výživu pozůstalých apod.

 

Co pro Vás v těchto případech můžeme udělat?

 • kompletně Vás budeme zdarma informovat o možnostech finančního odškodnění pracovního úrazu,
 • podpoříme Vás po psychické stránce a budeme Vám oporou při řešení Vaší životní situace,
 • náš tým externích spolupracovníků s Vámi bude jednat citlivě, s pochopením a individuálně,
 • zajistíme potřebné znalecké posudky u soudního znalce,
 • po podepsání smlouvy o zastoupení Vás budeme zastupovat při získávání finančních náhrad u pojišťovny,
 • v případě soudního procesu pro Vás zajistíme zastoupení ze strany spolupracujících advokátů PRO BONO,
 • v případě zranění Vám nabídneme zdarma k používání zdravotnické přístroje a pomůcky potřebné pro kompenzaci zranění včetně konzultace o jejich používání,
 • pomůžeme Vám získat ze zdravotního pojištění potřebné zdravotnické pomůcky a náhradu nákladů za ně vynaložených,
 • v případě Vaší nepříznivé finanční situace Vám můžeme pomoci s úhradou nákladů na léčbu,
 • to vše zdarma, v případě získání finančního odškodnění Vám budeme vděčni za poskytnutý finanční dar pro další činnost našeho spolku.

 

Co by jste měli udělat Vy?

 • Při odškodnění pracovního úrazu se především obraťte na náš spolek s důvěrou v pozitivní vyřešení Vašeho problému.
 • V rámci svých možností zajistit co nejvíce dokumentace, především od policie, která pracovní úraz vyšetřuje /např. usnesení o zahájení trestního stíhání, výpovědi svědků, apod.), zdravotnického zařízení (lékařské zprávy ošetřujícího lékaře), posudkového lékaře případně materiály od pojišťovny.
 • Kontaktovat nás prostřednictvím SMS, telefonátu nebo formuláře níže.
 • Spolehnout se na naše bezplatné služby, psychologickou, materiální a právní pomoc.