Střet vozidla se zvířetem

Střet vozidla se zvířetem

Podle § 2927 občanského zákoníku provozovatel vozidla odpovídá za škodu způsobenou zvláštní povahou provozu dopravních prostředků. Provozovatel se však může této povinnosti zprostit, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Toto je naplněno buď v případě neodvratitelné události přicházející zásahem zvenčí (např. přírodní událost, zásah třetí osoby či právě zásahem zvířete), která při provozu dopravního prostředku vyvolala škodlivý účinek, jemuž nemohl provozovatel nikterak zabránit.

Při střetu vozidla se zvířetem je nutné rozlišit, zda došlo ke střetu s divokou zvěří nebo např. s domácím zvířetem. Podle § 1046 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je totiž divoké zvíře bez pána, tedy bez vlastníka.

Obecně za škodu způsobenou zvířetem odpovídá dle § 2933 občanského zákoníku jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Odpovědnosti se vlastník zvířete zprostí v případě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti.

Pokud by došlo ke střetu vozidla a zvířete a řidič tuto skutečnost nemohl nijak očekávat či předvídat, pak lze obecně říci, že odpovědným subjektem za způsobenou škodu na vozidle a na osádce vozidla je vlastník tohoto zvířete (typicky pokud zvíře uteče z ohrady). Jestliže však dojde ke střetu s divokou zvěří, jež ze zákona nemá vlastníka, pak se mohou provozovatel či poškozené subjekty domáhat náhrady škody pouze v rámci havarijního pojištění nebo v některých případech z povinného ručení, pokud dle uzavřené pojistné smlouvy toto kryje i střet se zvěří.

V případě, že by řidič před střetem porušil nějakou zákonem stanovenou povinnost, pak by bylo možné, aby např. poškozený spolujezdec požadoval náhradu škody po provozovateli, resp. po pojistiteli vozidla z povinného ručení nebo u České kanceláře pojistitelů, pokud vozidlo nebylo pojištěno.

Je proto nutné individuálně v každém jednotlivém případě zkoumat okolnosti nehody a následně vyhodnotit, kdo za způsobenou škodu odpovídá.