Odškodnění nároku na bolestné

Odškodnění nároku na bolestné

Bolestné je jeden z mnoha nároků, které může poškozený, jemuž vznikla újma na zdraví, požadovat. Pro vyčíslení tohoto nároku je třeba zajistit veškeré lékařské zprávy, které má poškozený k dispozici od svých ošetřujících lékařů a tyto předložit odborným znalcům z oboru zdravotnictví, kteří tento nárok mohou finančně vyčíslit.

Bolestné bylo do účinnosti nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), tedy do 31.12.2013, určováno na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., v níž byly jednotlivé diagnozy ohodnoceny tzv. body, které byly následně násobeny částkou 120,-Kč. Výsledná hodnota představovala finanční ohodnocení bolestného. Nevýhodou této úpravy byla neměnnost částky 120,-Kč za 1 bod a tím i nižší výše odškodnění.

Nový občanský zákoník proto tuto vyhlášku zrušil a v současné době je výše bolestného určována dle tzv. Metodiky Nejvyššího soudu v ČR. Metodika obsahuje stejně jako zmiňovaná vyhláška katalog jednotlivých diagnóz, avšak výši 1 bodu stanovila jako 1% z průměrné roční mzdy v ČR za rok předcházející vzniku škody. Výše jednoho bodu pro rok 2017 tak činí 275,89,-Kč. K tomuto je třeba doplnit, že i náklady spojené s vypracování lékařského posudku na ohodnocení bolestného lze uplatnit vůči škůdci a tyto tak nemusí jít v konečném důsledku k tíži poškozeného.

Příklad stanovení bolestného dle Metodiky:
Poškozeného srazilo na jaře roku 2017 osobní vozidlo, když přecházel označený přechod pro chodce a v důsledku dopravní nehody utrpěl zlomeninu pravé kosti pažní, zhmoždění pravého předloktí, zhmoždění pravé paže a zlomeninu pravé lopatky. Dle Metodiky je jeho nárok na bolestné určen následovně:

  • (kód S4224) zlomenina pravé kosti pažní – 50 bodů
  • (kód S501) zhmoždění pravého předloktí – 20 bodů
  • (kód S400) zhmoždění pravé paže – 20 bodů
  • (kód S 4210) zlomeninu pravé lopatky – 30 bodů

Celkem 120 bodů násobeno částkou 275,89,-Kč = 33.106,80,-Kč