Dokumenty nezbytné pro odškodnění zdravotní újmy

Dokumenty nezbytné pro odškodnění zdravotní újmy

Z našich zkušeností při jednání s klienty vyplývá, že poškozené osoby nevěnují dostatek pozornosti při získávání podkladů pro následné odškodnění. Častým důvodem bývá nevědomost nebo to, že o odškodnění vůbec neuvažují, protože si myslí, že na něj nemají nárok. Tento článku popisuje, jakým způsobem shromažďovat dokumentaci potřebnou pro získání odškodnění po dopravní nehodě, pracovním úrazu případně jiné zdravotní újmě.

Zákon č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník, zkratka NOZ) v ustanovení § 2956 stanoví, že „škůdce je povinen odčinit škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil“. Znamená to tedy, že poškozená osoba má od viníka, který jí způsobil zdravotní újmu, nárok na odškodnění nemajetkové újmy, i když sama nemá úrazové nebo životní pojištění.

V případě zranění při dopravní nehodě je situace celkem jasná. Tyto nehody jsou vždy zaprotokolovány policií, kde je označen viník nehody, z jehož povinného ručení se odškodní poškozená osoba. Trochu komplikovanější je situace v případě pracovního úrazu. Z naší praxe vyplývá, že zaměstnavatel, byť ze zákona povinně pojištěný, není často ochoten sepsat protokol o pracovním úrazu. Obavy vyplývají ze sankcí od úřadu inspekce práce pro nedodržení bezpečnostních norem. Poškozený zaměstnanec musí bezpodmínečně trvat na sepsání protokolu o pracovním úrazu ideálně ihned po tom, co se incident stal. V případě hospitalizace je velmi žádoucí popsat do lékařské zprávy detailnější informace o průběhu úrazu. Jakmile je to možné, zaměstnanec by si měl sehnat svědky události, případně pořídit fotografie pracoviště (postačí i na mobilní telefon). I když je někdy obtížné zajistit do protokolu svědectví kolegů v práci z důvodu strachu o ztrátu zaměstnání, postačí jejich podepsané písemné svědectví, které se při jednání s pojišťovnou o výši odškodného nedostane do rukou zaměstnavatele, a zaměstnanec tak zůstává v anonymitě. 

Ještě složitější je zajištění svědectví o úrazu např. na zledovatělém chodníku. Setkáváme se s lékařskými zprávami, kde chybí podstatná informace o místě a příčinách pádu. Pokud není volána RLP a pacient se sám dostaví na lékařské ošetření, pak dokazování místa pádu a stavu chodníku bývá opravdu složité. Je třeba mít na mysli, že i u zdravého člověka může vyvolat pád na neuklizeném chodníku pozdější pracovní neschopnost a v některých případech i trvalé následky. Téměř vždy se v okolí budou pohybovat osoby, u kterých je vhodné požádat je o svědectví, ideálně opět písemné s detailnějším popisem incidentu.   

Je velmi vhodné si vyčlenit samostatnou složku pro shromažďování všech získaných dokumentů – protokolů, lékařských zpráv, svědectví osob a fotografií. Ideální je vést si časový přehled o všech následných událostech, které s úrazem souvisí (obdoba deníku). Tento zcela jednoduchý postup následně ušetří spoustu času a energie při zpětném získávání dokumentů a podstatně urychlí proces získání odškodného.

Zrekapitulujme si tedy, jaké dokumenty je žádoucí shromažďovat pro budoucí odškodnění:

 • Protokol o dopravní nehodě od policie.
 • Protokol o dopravní nehodě od policie.
 • Protokol o pracovním úrazu od zaměstnavatele.
 • Písemné svědectví a kontakty na osoby, které byly přítomny incidentu (na pracovišti, svědci pádu na chodníku, na sjezdovce, společenské události).
 • Fotografie místa pádu, pracoviště, incidentu.
 • Všechny lékařské zprávy, následná kontrolní vyšetření, zprávy z rehabilitace atd.
 • Detailní informace o způsobu dopravy do zdravotnického zařízení – v případě jízdy automobilem počet ujetých km, účtenky za pohonné hmoty, kopii velkého TP.
 • V případě pracovní neschopnosti zajistit zpětně výplatní lístky za dobu 6 měsíců.
 • V případě péče o zraněného v domácím prostředí blízkou osobou stanovení počtu hodin péče za den a po jakou dobu.
 • Účtenky za léky a zdravotní pomůcky v souvislosti se zdravotní újmou.
 • V případě poškozených věcí zajistit doklady o jejich pořízení.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou nezbytné pro posouzení nároků na odškodnění a jejich následného uplatňování u pojišťovny viníka. Pokud se poškozená osoba obrátí na náš neziskový Spolek na ochranu práv poškozených krátce po události, pak ji naši asistenti povedou krok za krokem při obstarávání všech údajů, případně sami pomohou se zajištěním potřebných dokumentů. Náš spolek též zajišťuje vypracování revizního lékařského posudku při odškodnění nároku na bolestné.

Dokumenty pro odškodnění zdraví
Odškodnění nemajetkové újmy