Nejčastější dotazy

10 nejčastějších otázek a odpovědí:

 

Cizím zaviněním se mi přihodila zdravotní újma při dopravní nehodě nebo při pracovním úrazu. Jaké jsou mé nároky na získání odškodnění a vyplacení odškodného?

Každý případ poškození zdraví je nutno posoudit individuálně a stanovit všechny druhy odškodnění, na které má poškozený nárok. Jsme přesvědčeni o tom, že není v silách jednotlivce získat všechny druhy náhrad a v plné výši, které mu podle současné legislativy náleží. Zde je uveden výčet možných typů odškodnění:

  • Bolestné – odčinění poškozeného peněžitou náhradou. Jestliže nárok na bolestné vznikl po 1.1.2014, je určen dle tzv. Metodiky Nejvyššího soudu pro odškodňování újmy na zdraví,ve které jsou každému zranění přiděleny tzv. body, kdy částky za odškodnění 1 bodu se každoročně mění dle výše průměrné mzdy za loňský kalendářní rok. Jestliže nárok na bolestné vznikl před 31.12.2013, je tento určen obdobně dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., ve které byla hodnota 1 bodu stanovena částkou 120,-Kč. (V případě vzniku škody na zdraví při pracovním úraze je tento nárok posuzován dle Nařízení vlády ČR č. 276/2015 Sb., účinné od 26.10.2015, kdy hodnota jednoho bodu byla navýšena na částku 250,-Kč. Pokud dojde ke vzniku pracovního úrazu přede dnem účinnosti tohoto nařízení, je hodnota jednoho bodu stanovena částkou 120,-Kč v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb.
  • Ztížení společenského uplatnění – pokud vznikla poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti, individuálně se posoudí a stanoví výše finanční náhrady, a to na základě znaleckého posudku z oblasti zdravotnictví, který zpracuje příslušný soudní znalec.
  • Odškodňování duševních útrap pozůstalých tzv. imateriální újmy při usmrcení nebo zvlášť závažné újmě na zdraví – nárok mají rodiče, manžel, dítě, jiná blízká osoba.
  • Náhrada účelně vynaložených prostředků spojených s péčí o zdraví, s péčí o poškozenou osobu a její domácnost, a to i v případě, že péči poskytuje bezplatně příbuzný nebo jiná blízká osoba.
  • Náklady pohřbu v případě úmrtí
  • Peněžité dávky – náhrada za ztrátu na výdělku po dobu i po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za výživné pozůstalým, ke kterým měla zesnulá osoba vyživovací povinnost.

Jak mám postupovat a jaké dokumenty mám zajistit v případě zdravotní újmy?

Pro usnadnění celého procesu získávání odškodnění je žádoucí ihned po události zajistit co nejvíce dokumentů, vlastních fotografií, kontaktů na případné svědky, posudků a lékařských zpráv. Poškozený se musí sám rozhodnout, zda-li využije služeb některého subjektu, který ho bude zastupovat při získávání jeho zákonných nároků, nebo se pokusí odškodnění získat sám. Pokud využije služeb našeho spolku, dostane se mu přehled, jak má postupovat a co může sám zařídit. V případě Vaší nemohoucnosti Vám náš spolek pomůže se zajištěním veškerých potřebných materiálů. Dále se nemusí poškozený již o nic starat, zastupování a získávání odškodnění zařídí náš spolek. Doporučený je pak neustálý kontakt s naším spolkem pro součinnost a hladký průběh vyřízení k maximální spokojenosti našeho klienta.

 

Jaká je promlčecí lhůta pro uplatnění zdravotní újmy a kdy mám ještě nárok na odškodnění?

Obecně se dá říci, že promlčecí lhůta je v případě náhrady škody na zdraví tříletá, a to v případě, že Vám tato újma vznikla od 1.1.2014, tedy za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Jestliže Vám újma na zdraví vznikla do 31.12.2013, je promlčecí lhůta stanovena jako dvouletá.

Specifická promlčecí lhůta je stanovena pro nároky z pojistného plnění (např. z pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla), kdy promlčecí lhůta započne běžet až za jeden rok od pojistné události. Ve spojení s obecnou tříletou promlčecí lhůtou se tak nárok z pojistného plnění promlčí až za 4 roky od pojistné události.

 Promlčecí doba k náhradě škody začíná běžet od okamžiku, kdy se postižený o své újmě dozvěděl a současně je zřejmé, kdo mu tuto újmu způsobil. Může to tedy znamenat, že i po delší době od události s poškozením zdraví může poškozený vznést nárok na odškodnění v případě, že např. neměl přístup ke zdravotní dokumentaci nebo že neměl vědomost o osobě škůdce. 

Doporučujeme však Vaše nároky uplatnit ve výše uvedených promlčecích lhůtách, neboť prokazování nevědomosti o vzniku škody či jejím původci je mnohdy velmi obtížné. Pro stanovení počátku běhu promlčecí doby u náhrady za ztížení společenského uplatnění je též důležité určit, kdy došlo k ustálení zdravotního stavu poškozeného. Tímto okamžikem není vznik samotné škody a nemusí jím být ani skončení pracovní neschopnosti. Okamžik ustálení zdravotního stavu pak určí příslušný ošetřující lékař poškozeného nebo soudní znalec.

 Je třeba též upozornit na skutečnost, že podáním žaloby u příslušného soudu vůči povinnému subjektu se promlčecí lhůta tzv. staví a dále „neběží“. Podání žaloby u soudu je proto mnohdy nezbytné k zabránění promlčení nároků poškozeného. Zajištění podání žaloby a zastupování u příslušného soudu pak můžeme zajistit v rámci spolupráce s advokáty PRO BONO.

 

 Již jsem odškodné získal, ale nezdá se mi jeho výše. Je možné provést revizi odškodnění?

Ano, samozřejmě. Je třeba brát ohled na promlčecí dobu s ohledem na to, že analýza, konzultace a posudky zaberou též nějaký čas. Konzultanti našeho spolku provedou analýzu Vašeho případu a sdělí Vám doposud Vámi nevyčerpané možnosti Vašeho odškodnění a náhrady, na které ještě máte nárok a které dosud nebyly uplatněny. Je poté na Vašem zvážení, zda-li budete v součinnosti s naším spolkem usilovat o získávání náhrady dalších typů nároků na úhradu újmy na zdraví, nebo o navýšení již vyplacené částky na Vámi již uplatněných nárocích.  

 

Jaké budou mé výdaje při získávání odškodného a vyplatí se vůbec snaha o odškodné? 

Pokud se s důvěrou obrátíte na náš spolek, pak Vaše výdaje při získávání odškodného nebudou vůbec žádné. Za naše služby za zastupování při získávání odškodného si náš spolek neúčtuje jakoukoliv provizi jako podobné subjekty. Jedinou naši odměnou může být Váš dobrovolný finanční příspěvek nebo dar, který náš neziskový spolek použije pro financování své činnosti a dalších aktivit pro zastupování jiných poškozených klientů.   

 

Jak probíhá proces odškodnění, je vždy potřeba soudní vyrovnání nebo lze případ řešit mimosoudně?

Proces odškodňování probíhá v počátku především v získání všech potřebných podkladů pro posouzení výše a oprávněnosti Vašich nároků na náhradu škody. Po zajištění podkladů od policie, lékařů, znalců a jiných subjektů dojde k posouzení Vašeho nároku kvalifikovaným pracovníkem našeho Spolku, a to především zda Vám skutečně svědčí nějaký nárok na náhradu škody, jakého je druhu a zda zde existuje tzv. právní základ Vašich nároků, který je stanoven dle míry případného spoluzavinění poškozeného na vzniku škody.

V případě, že Vám nároky na náhradu škody svědčí, dojde ke zpracování lékařských či znaleckých posudků, a to nejprve na ohodnocení nároku na bolestné. Současně budou u povinného subjektu uplatněny další nároky (náklady léčby, jízdné k lékařům, ošetřovné, náhrada za ztrátu na výdělku při a po pracovní neschopnosti, apod.). Po ustálení zdravotního stavu, k němuž obvykle dochází 1 rok po škodné události, je zpracován znalecký posudek k odškodnění ztížení společenského uplatnění. Jestliže se jedná o tragickou událost, při které dojde ke ztrátě lidského života, jsou z naší strany uplatňovány nároky na náhradu pohřebného, výživného pozůstalých a tzv. duševních útrap pozůstalých poškozených, která se dle míry jejich vztahu se zesnulým pohybuje v částkách od 100.000,-Kč do 500.000,-Kč. V případě specifických případů pak lze toto odškodnění přiměřeně navýšit.

Vaše nároky se budeme nejprve snažit odškodnit tzv. mimosoudně bez nutnosti podávat soudní žalobu. Našim cílem je vymožení odškodnění pokud možno v co nejkratším možném čase, a to např. prostřednictvím dohody s povinným subjektem. V případě, že by však hrozilo promlčení Vašich nároků nebo by již povinný subjekt odmítal čehokoliv v rozporu s Vašimi právy uhradit, je pak další jedinou cestou podání soudní žaloby k příslušnému soudu, jejíž podání a zastoupení u příslušného soudu pro nás zajišťují spolupracující advokáti PRO BONO. Náklady za služby advokáta však nejste nuceni jakkoliv hradit.

 

 Proč se mám při získávání odškodného nechat někým zastupovat, když mi pojišťovna ochotně nabízí pomoc?

Je třeba si uvědomit, že pojišťovna není Váš partner, ale protistrana, která má povinnost provést odškodnění, avšak současně s důrazem na ochranu svých zájmů. Jaké asi budou zájmy pojišťovny, když bude muset poskytnout finanční náhradu? Bude mít zájem Vás informovat o všech možnostech a typech náhrad, které Vám ze zákona náleží v maximální výši nebo se bude spíše snažit co nejrychleji případ uzavřít s poskytnutím co nejmenšího plnění? Na tyto otázky by si měl každý odpovědět sám a podle toho se rozhodnout, zda-li využije služeb našeho spolku, který je partnerem každého poškozeného a vždy stojí na jeho straně s akcentem na princip úplného odškodnění všech jeho nároků.   

 

Proč bych si měl při získávání odškodného vybrat právě Vaši organizaci, co více mi můžete nabídnout oproti ostatním subjektům?

Náš Spolek na ochranu práv poškozených byl založen s úmyslem pomoci poškozeným, kterým byla způsobena zdravotní újma. Jedná se o neziskovou organizaci, tedy jejím zájmem není vytváření zisku jako u většiny podobně zaměřených subjektů. Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti výroby a prodeje zdravotnické techniky některých členů spolku můžeme nabídnout poškozeným zapůjčení zdravotnických přístrojů a pomůcek, pomoc při jejich získávání z veřejného zdravotního pojištění, konzultace ohledně jejich správného používání apod. Náš spolek spolupracuje s nejlepšími právními subjekty, které mají více než 15-ti letou praxi v oblasti odškodňování zdravotních, majetkových i nemajetkových újem a podporují náš spolek bezúplatně. Díky získaným dotacím, grantům a dobrovolným příspěvkům od již odškodněných osob může náš spolek poskytnout i finanční pomoc s úhradou nákladů léčby jednotlivým poškozeným.

 

Jakou mám záruku, že získám odškodnění v maximální výši, které mi spravedlivě náleží?

Smyslem založení našeho Spolku na ochranu práv poškozených je poskytování komplexní podpory, konzultací, prosazení práv, pomoc při orientaci v problematice odškodňování a další služby pro získání zákonných nároků na finanční odškodnění těm, kterým vznikla újma na zdraví. Už z formy našeho spolku – nezisková organizace – vyplývá, že našim prvořadým zájmem je pouze získání maximálního spravedlivého a zákonného odškodnění, které je mnohdy úmyslně kráceno ze strany pojišťoven či jiných odpovědných subjektů. Vždy stojíme na straně poškozených, pro náš spolek spolupracující advokáti s mnohaletou praxí v oblasti odškodňování zdravotní újmy se dobrovolně při zastupování poškozených a jejich motivací a posláním je pouze spokojenost poškozených. Odměnou za naši práci je pak pouze dobrovolný příspěvek, který mohou poškození zaslat našemu spolku v případě, že získají odškodné.      

 

 Podle čeho se mám rozhodovat, koho si mám pro své zastupování vybrat?

V Čechách i na Moravě existuje celá řada subjektů, které se zabývají zastupováním poškozených při získávání odškodného. V mnoha případech však zastupují poškozené za velmi nevýhodných podmínek (obdoba asistenčních služeb motoristům, které využívají bezmocnosti poškozených k sepsání nevýhodných smluv, a to především v období, kdy jsou otřeseni následky škodné události). Jedinou motivací těchto subjektů je zisk, který při úspěšném získání odškodného zaplatí poškozený formou tzv. provize, která se pohybuje od cca 10% do výše někdy i více než 35% z vymoženého odškodnění!

Při výběru subjektu pro vymáhání odškodného je dobré proto si zjistit, v jaké výši se pohybuje odměna za poskytování jejich služeb, jaké jsou podmínky ukončení smlouvy uzavírané s těmito subjekty, jaké další služby Vám mohou poskytnout, zda-li Vám v případě finanční nouze mohou pomoci financovat mnohdy nákladnou léčbu a rekonvalescenci jak jsou schopni se o Vás postarat v případě, že si nedokážete zajistit potřebné dokumenty, lékařskou péči, zdravotní nebo kompenzační pomůcky, apod.

Konečné rozhodnutí je vždy na Vás